NHÀ NGHÈOẢnh của Sen K. – Philippines

Đừng tước đoạt miếng cơm manh áo của người nghèo,

đừng để kẻ khốn cùng luống công chờ đợi.

(Trích Huấn ca 4:1)

Click here to go to PhotoArt Meditation Room - Phòng Ảnh Nghệ Thuật và Chiêm/Niệm/Thiền