NHÀ NGHÈO BÊN SÔNG
Ảnh của Joseph Nguyễn Tro Bụi
Mặc ai nhà ngói tường vôi
Tôi căn phòng nhỏ mái tôn bên ngòi
Chúa ban chẳng dám đua đòi.
(bt)