Thiên Chúa là Tình yêu.

Nếu Thiên Chúa là một vị vua trần thế
Ngài sẽ truyền cho quân lính của Ngài
Chiếm lĩnh đất đai và cả con người
Ngài sẽ dùng lưỡi gươm làm sức mạnh
Để bảo vệ thành đô lẫn ngai vàng
Và luật pháp ngàn năm không đổi
Dẫu bao đời nối tiếp vạn thần dân
Ngài là vua, vị vua duy nhất
Không tôn phục Ngài kẻ đó đáng chết đi
Số phận họ chẳng là gì
Trong nước của Ngài, Chủ tể thiên hạ.

Nhưng Thiên Chúa là Tình Yêu!
Là vua một nước không biên giới trên địa cầu
Trong nước Ngài, nhiều thứ thật Nhiệm mầu
Thần dân lấy “Hy sinh” làm vũ khí
Coi “hận thù” là nọc độc hủy hoại giang sơn
Chia sẻ “Tin mừng” là bổn phận thần dân
Trong nước Ngài lấy “Tình yêu” làm lương thực
Lấy “Thứ tha” làm mẫu mực công dân
Luật pháp của Ngài cũng thật nhẹ nhàng
Hãy làm theo những gì trên chính điện ngai vàng
Hơn một lần vị “Vua Tình Yêu” đã thực hiện
Rửa chân cho nhau trong tinh thần khiêm hạ
Chịu nhục hình đến chết trọn vẹn hy sinh
Tất cả chỉ vì Tình yêu thật chân thành
Phát xuất từ nguồn mạch Ân sủng vô biên Thượng Đế!