Đền thánh Lô-ren-xô Nguyễn Văn Hưởng: Thú vị kiến trúc và những bức tranh "kể chuyện" về Cha Thánh