10. CÂU TRẢ LỜI KHÔN NGOAN CỦA TĂNG KIỀN.

Tề Cao đế Tiêu Đạo Thành thi thư pháp với đại thần là Vương Tăng Kiền -nhà đại thư pháp.

Sau khi so tài, hỏi:

- “Ai có thể được hạng nhất?”

Vương Tăng Kiền đáp:

- “Thư pháp của tôi, dưới con mắt của các quan thì rất đẹp; thư pháp của bệ hạ ở trong hoàng cung thì đếm trên đầu ngón tay.”

Cao đế cười nói:

- “Có thể nói ông là người giỏi về tự mình tâng bốc người khác”.

(Nam Sứ)

Suy tư 10:

Câu trả lời của Tăng Kiền đúng là khôn ngoan, không làm cho nhà vua phải mất sĩ diện khi bị thua, nhưng vì tự trọng nên vua Cao đế cũng cảm thấy “nhột”.

Đức Chúa Giê-su cũng đã trả lời cách khôn ngoan với người Pha-ri-siêu về vấn đề nộp thuế: của Xê-da thì trả cho Xê-da, của Thiên Chúa thì trả lại cho Thiên Chúa”, câu trả lời khôn ngoan này không làm cho người Pha-ri-siêu thấy nhột, nhưng họ rất kinh ngạc về cách trả lời của Ngài.

Nhiều lần trong cuộc sống, chúng ta đã hùng hồn nói cho bạn bè thân hữu biết là có Thiên Chúa hiện diện trong vũ trụ, chúng ta khôn ngoan dẫn chứng từ thuyết này đến luận chứng nọ, từ giáo phụ này đến giáo phụ kia, ai cũng thích nghe chúng ta nói, nhưng chẳng có mấy ai tin vào việc làm của chúng ta. Bởi vì lý sự mà không khiêm tốn thì sinh ra cải cọ, cải cọ thì sinh ra tranh chấp, do đó mà khôn ngoan của con người không thể làm biến đổi tâm hồn của một con người, nhưng những gì thuộc về xác thịt thì trả cho con người, những gì thuộc về tâm hồn thì trả cho Thiên Chúa, và chỉ có Thiên Chúa mới đủ sức cải biến tâm hồn của con người.

“Lạy Chúa, chỉ mình Chúa là Đấng Khôn ngoan thượng trí, xin ban cho con có một tâm hồn khôn ngoan của Chúa, để con biết cách sống và làm chứng cho niềm tin của mình trong cuộc sống của chúng con”.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info