Phụ đề bằng tiếng Việt do Lm Tiến Sĩ Phêrô Trần Mạnh Hùng thực hiện