LONDON (BBC News, VB) - Nhân loại đã có sẵn trong người một gene (di tính thể, truyền từ đời này sang đời kia) hoạt động phòng thủ chống lại sự lây nhiễm của virus HIV, theo khám phá của các khoa học gia.

Họ hy vọng là khám phá này có thể dẫn tới sự chữa trị HIV và AIDS - đang rất mực cần thiết khi các loại thuốc hiện nay đang ngày càng lộ rõ bất lực.

Các khoa học gia thấy là virus HIV sẽ can thiệp vào hoạt động bình thường của gene - có tên là CEM15 - bằng cách sản xuất ra 1 chất đạm gọi là Vif.

Nhưng họ thấy là một khi chất đạm này bị gỡ ra khỏi virus HIV, thì gene CEM15 có khả năng ngưng virus HIV sinh sản.

Bản nghiên cứu thực hiện bởi Giáo Sư Michael Malim tại King's College London, và 1 nhóm khoa học gia từ Đại Học Y Khoa University of Pennsylvania.

Họ nói là các khoa học gia đã biết rằng Vif đóng vai trò chủ yếu để lan truyền HIV, nhưng trước giờ thì chức năng chính xác của nó vẫn chưa rõ. Cho tới giờ mới biết.

GS Malim nói, "Đó là những khám phá quan trọng và có thể mở cửa cho các cách chữa trị mới đối với HIV/AIDS tương lai. Nếu chúng ta tìm ra cách ngăn chận hoạt động của Vif, thì sẽ cho CEM15 hoạt động đúng đắn và ngăn cản HIV lan rộng."

GS Malim hy vọng khám phá này sẽ dẫn tới cách chữa trị mới trong 10 năm tới.
Cuộc nghiên cứu đăng trên tạp chí Nature ấn bản điện tử.