ĐẠI HỘI LIÊN ĐỚI NGHỀ NGHIỆP GXVN PARIS LẦN THỨ 18, NGÀY 01.05.2017

Giáo Xứ Việt Nam ngày 01 tháng 05 năm 2017. Vào cuối thánh lễ Thánh Quan Thầy Giuse thợ, trước đoàn linh mục đồng tế và cộng đoàn, đông khoảng 300 người, Gs Trần Văn Cảnh, trách nhiệm Liên Ngành Liên Đới Nghề Nghiệp, đã vắn gọn làm một bá cáo chung về 17 năm sinh hoạt, 2000-2016 và đặc biệt về năm thứ 18, năm 2017.

I. BÁ CÁO CHUNG VỀ 17 NĂM SINH HOẠT, 2000-2016

« Phong trào Liên đới Nghề nghiệp đã được thành lập vào Đại Hội thứ nhất, ngày 01.05.2000, từ sự thành hình của năm nhóm ngành nghề : Thân Hữu Taxi, Liên Đới Chuyên gia, Liên đới Xây dựng, Liên đới Doanh Thương và Liên đới Dịch Vụ. Đại Hội năm nay là lần thứ 18.

Đại Hội Liên Đới Nghề Nghiệp 01.05.2009

Trong ba năm đầu, 2000-2003, sinh hoạt Liên Ngành mỗi năm qui tụ vào ngày đại hội mồng 01 tháng 05, gồm ba việc chính : 1- Tổ chức thánh lễ mừng kính Thánh Quan Thầy Giuse Thợ, là gương mẫu các người lao động ; 2- Tham dự Đại Hội để thẩm lượng những việc đã làm và đưa ra chương trình hành động cho năm tới ; 3- Học hỏi về một đề tài đức tin, đức cậy, đức mến, hay về một khía cạnh cụ thể nghề nghiệp của người lao động. Trong thời gian này, phong trào đã lập cho giáo xứ mạng lưới http://giaoxuvnparis.com/

Từ năm 2003, thêm công việc thứ 4- Tổ chức « Tiệc Truyền Giáo », gây quĩ gửi về giúp Hội Đồng Giám Mục Việt Nam có thêm phương tiện làm việc Truyền Giáo.

Từ năm 2012, thêm việc thứ 5- Tổ chức « Bữa Cơm Huynh Đệ » vào ngày đại hội, mồng 01 tháng 05, để gây quĩ giùp tu bổ cơ sở giáo xứ. Cũng từ năm 2012 này, Liên Đới Nghề Nghiệp đã cải tiến thêm : 1- Xây dựng được cho mình một linh đạo sống Tin-Cậy-Mến ; 2- Sinh hoạt không dành riêng cho các thành viên LĐNN, nhưng mở rộng ra như một sinh hoạt chung cho cả giáo xứ.

Từ Tết 2015, Nhóm Liên Đới Doanh Thương mở hội làm bánh chưng Tết, góp quĩ xây dựng Cơ Sở Giáo Xứ.

Nhờ vậy, các anh em các ngành LĐNN vẫn lãnh trách nhiệm tổ chức, nhưng được sự tham gia tích cực của nhiều Hội Đoàn, ban nhóm khác, như Đạo Binh Đức Mẹ, Hội các Bà Mẹ Công Giáo, Phong trào Cursillo, Ban Bữa Cơm Chúa Nhật, Ban Du Ca, Giới trẻ, PTTNTT, các ca đoàn Triều Dâng, Lê Bảo Tịnh,… Mỗi lần đều có khoảng trên dưới 300 người tham dự.

Tổng cộng theo sổ sách ghi lại, tính đến ngày 30.04.2016 Phong Trào Liên Đới Nghề Nghiệp đã góp vào Quỹ Truyền Giáo của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam 41.096,00 € và vào quỹ Cơ Sở Giáo Xứ 44.140,00 €.

II. BÁ CÁO RIÊNG CHO NĂM 2017

Cho niên khóa 2016-2017, quỹ thâu được của LĐNN ngày 01.05.2016 là 4459,00€, ngày 30.10.2016 là 20.266,00€ và ngày 30.04.2017 (Doanh Thương bán bánh chưng Tết) là 7.769.00€. Tổng cộng tất cả 3 khoản thâu trên đây là 32.494,00€ đều đã góp vào việc xây dựng cơ sở Giáo Xứ.

Bữa cơm Huynh đệ LĐNN 01.05.2017

Vị chi Phong Trào LĐNN đã góp vào quĩ cơ sở Giáo Xứ tất cả là (44.140,00€ + 30.494,00€) 76.634,00€. Tạ Ơn Hồng Ân Chúa. Và cám ơn sự tham dự và khuyến khích của mọi thành phần trong giáo xứ.

Thêm vào đó, LĐNN GXVN Paris đã xây dựng được một linh đạo cho mình từ năm 2012 và gợi ý cho nhiều cộng đoàn VN khác, ở VN và ở hải ngoại lập lên những nhóm LĐNN Giáo Chức, Bác Sĩ, Doanh nhân,...

Ý thức Hồng Ân Chúa đã ban, các thành viên Phong Trào LĐNN càng thấy bổn phận phải, cùng với mọi thành phần trong giáo xứ, làm phát triển hồng ân đã lãnh nhận, để mừng sinh nhật thứ 70, 1947-2017, của Giáo Xứ Việt Nam Paris mà cả Giáo Xứ chúng ta đang tổ chức năm nay, khởi đầu từ tháng 03 và sẽ tiếp tục vào tháng 11.

Paris, ngày 01.05.2017

TRAN Văn Cảnh