Thứ Sáu Tuần Thánh tại Giáo Xứ Mẹ La vang
https://www.youtube.com/watch?v=_6OGY0kDwyk&feature=youtu.be

Hình ảnh lễ Rửa Tội anh chị em Tân Tòng:
https://www.flickr.com/photos/138277486@N06/sets/72157665912300690?ytcheck=1