Đức giám mục Hải Phòng viết thư hiệp thông với gia đình ông Đoàn Văn Vươn