WASHINGTON- Hội Đồng Giám Mục HK (USCCB) đã khai trương một trang web để khuyến khích một "chính sách y tế phổ thông thật sự với sự tôn trọng cuộc sống và nhân phẩm con người." Trang web, www.usccb.org/healthcare, bao gồm các văn thư gửi cho quốc hội, những video, những sự kiện và số liệu thống kê, các câu hỏi thường gặp, và các links để liên lạc với các thành viên trong Quốc hội.

Trong số các văn thư có một bức thư ngày 11 tháng tám của ĐHY Justin Rigali, chủ tịch hội đồng Phò Sự Sống, phê bình các quy định về phá thai trong các phiên bản của lập pháp và một bức thư ngày 17 tháng bảy của ĐGM William Murphy, chủ tịch hội đồng Công Lý Xả Hội, phác họa những mối quan tâm và ưu tiên của Hội Đồng GM về các cải cách chăm sóc sức khỏe.

Những tiết mục đặc biệt của trang web gồm có những video thảo luận về chính sách của Hội Đồng Giám Mục HK (USCCB) về vấn đề chăm sóc sức khỏe. Kathy Saile, giám đốc của ủy ban phát triển xã hội, phác họa lập trường và mối quan tâm chung. Richard Doerflinger, phó giám đốc của ủy ban hoạt động phò sự sống, mô tả các tranh cãi liên hệ đến phá thai và việc cải cách chăm sóc sức khỏe.

Trang web cũng chứa đựng các sự kiện và số liệu thống kê về việc chăm sóc sức khỏe của giáo hội Công Giáo Hoa Kỳ, trong đó có 624 bệnh viện công giáo, 164 cơ quan y tế tại gia (home health agencies), và 41 tổ chức trợ giúp việc lâm chung (hospice organizations).