QUÊ NGHÈOẢnh của Nguyễn Tầm Thường, sj. (tại Ninh Bình)

Quê hương và dân tộc tôi thì cứ sống còn, bất cứ tôi còn đó hay đã ra đi. Anh phu xe đạp xích lô, chị đàn bà vớt bèo, những người muôn năm cũ..."

(Võ Đình, Sao Có Tiếng Sóng, trg 236)

Click here to go to PhotoArt Meditation Room - Phòng Ảnh Nghệ Thuật và Chiêm/Niệm/Thiền