Kính mừng : LỄ NGỌC KHÁNH LINH MỤC CHA ANDRÉ ĐỖ XUÂN QUẾ
Tu viện Mai Khôi - 07/10/2017

Giáo xứ Mai Khôi giữa tháng Mười (1)
Cùng dâng Thánh lễ Tạ Ơn Trời
Linh mục tận hiến ơn phước cả
Tận tụy hy sinh cứu giúp đời
Phụng vụ Giờ Kinh (2) lo giảng thuyết (3)
Nêu gương kính Chúa mến yêu người
Đoàn con sớm tối cầu xin Chúa :
Mục tử chăn chiên phúc tuyệt vời. (4)

Lê Đình Thông
---
(1) Tháng Mân Côi.
(2) Nhóm Phụng Vụ Giờ Kinh.
(3) Dòng Đa Minh Giảng Thuyết (Ordinis Praedicatorum)
(4) Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì.
Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ.
Người đưa tôi tới dòng nước trong lành. (Tv 23,1-2)