Xem hình ảnh

Ngày 7 tháng 1 vừa qua Đan viện Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm tại Karens Texas đã tổ chức lễ truyền chức Phó Tế cho Thầy Matthew Gấm Nguyễn Đình Dâng tại đan viện.

Ngoài thân nhân và quan khách xa gần, chúng tôi nhận thấy sự có mặt của Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Mạnh Hiếu, Giám Mục phụ tá Tổng giáo phận Toronto, từ Canada sang để chủ sự buổi lễ.