CAO NGUYÊN NGÀY ĐÔNG – Winter Day In Sierra Moutain!

Ảnh của Richard Drysdale

Trời tuyết quanh đây vắng lặng ghê

Nàng thơ đi vắng cũng chưa về

Ngồi nhìn tuyết đổ hồn nhung nhớ

Tưởng tượng nàng thơ đến trước hè.

(Trích thơ của Nguyên Đỗ)

i'm going to be a mountain someday

and just stand all the time

stalwart and mighty

collecting crystals from heaven

and dispersing them ever so gently

kindly and impartially

to thirsty fields below ….

(By Kaerlek Janislampi)

Click here to go to PhotoArt Meditation Room - Phòng ảnh Nghệ Thuật và Chiêm/Niệm/Thiền