VUI TRONG CHIỀU VÀNGẢnh của Nguyễn Bá Khanh

Chiều vàng cõi một cõi tôi

Tự do là đấy vui đời hồn bay.

(nbk)

Click here to go to PhotoArt Meditation Room - Phòng Ảnh Nghệ Thuật và Chiêm/Niệm/Thiền