Lễ Tưởng Niệm 30 tháng Tư và Thắp Nến Cầu Nguyện Cho Quê Hương Việt Nam


Đặt Vòng Hoa Tưởng Niệm
Lúc 7 giờ tối, thứ Năm, ngày 30 tháng Tư năm 2009. Công Đồng Công Giáo Việt Nam - Nam Úc đã tổ chức Thánh Lễ Tưởng Niệm ngày 30 tháng Tư và cầu cho tất cả các chiến sĩ trận vong và đồng bào đã bỏ mình vì lý tưởng tự do, dân chủ trên đường tỵ nạn.

Chủ tế Thánh Lễ, Đ/ô. Phaolô Nguyễn Minh Tâm quản nhiệm Cộng Đồng, với phần phụng vụ đặc biệt cầu cho Quốc Thái, Dân An và các nạn nhân đã hy sinh trong chiến cuộc Việt Nam trước năm 1975.

Đến tham dự Thánh Lễ, nhận thấy có một số quan khách, đại diện các hội đoàn, đoàn thể chính trị trong Công Đồng Người Việt Tự Do Nam Úc.

Sau Thánh Lễ mọi người xuống cuối Hội Trường thắp nến, rồi sắp hàng, lần lượt tiến lên đặt trước bàn thờ Tổ Quốc để cầu nguyện cho các anh hồn tử sĩ và cho quê hương.

Mặc dù trời lạnh, những cũng có khoảng gần 500 người, trong và ngoài Cộng Đồng đến tham dự.
Dâng Hương Cầu Nguyện