IRAQ -- Theo tin của hãng AsiaNews thì Đức TGM
TGM Paulos Faraj Rahho
Paulos Faraj Rahho, Công giáo nghi lễ Chaldean của thành Mosul, thuộc Iraq, đã bị bắt cóc vào ngày hôm nay 29/2/2008 ở Mosul. Ba người đi với ngài đã bị giết.