ĐỀN XƯA CỔ THÀNH - HUẾẢnh của Lm. Phạm T Trí

Miếu đền cổ luyến lưu ngày dĩ vãng

Tôi lùa tay tháo lớp nhện thời gian

tầng bụi đóng nép mình chờ hóa đá

vọng dõi nhìn từng đợt kiếp người sang

(Trích thơ Huế Huyền Thoại của AtH)

Click here to go to PhotoArt Meditation Room - Phòng Ảnh Nghệ Thuật và Chiêm/Niệm/Thiền