THIÊN CHÚA LÀ TÌNH YÊU!    Ảnh của Sen K. - Philippines 

“Tình yêu đích thực không lý luận, không đo lường, không dựng lên những hàng rào, không tính toán, không nhớ đến những xúc phạm và không đặt điều kiện”(Chứng Nhân Hy Vọng- ĐHY Nguyễn Văn Thuận)

Click here to go to PhotoArt Meditation Room - Phòng Ảnh Nghệ Thuật và Chiêm/Niệm/Thiền