SỐNG ĐỨC TIN HÀNH ĐỘNG

Ông bà anh chị em tin Chúa không? Chắc có nhiều người dễ dàng trả lời tin chứ, cả nhà, cả họ tin Chúa, đạo gốc mà. Vậy anh chị em sống đức tin ra sao? Lúc này bắt đầu thấy ngập ngừng khó nói. Lời Chúa tuần này cho câu trả lời về sống đức tin đúng phải là yêu thương tha nhân và hy sinh quên mình.

1. Tin Sống Yêu Thương. Nơi bài đọc 2, thánh Giacôbê viết những lời hùng biện về đức tin phải bằng hành động. Tin không dừng lại ở những lời nói an ủi vỗ về người đang đói khổ, mà phải dấn thân hành động, rộng lòng cho nhau cơm ăn áo mặc. Đức tin không có hành động thì vô ích, đức tin bị chết mất rồi. Hãy chứng tỏ đức tin bằng những nghĩa cử yêu thương chăm lo cho nhau no ấm.

2. Tin Sống Hy Sinh. Bài Phúc Âm cho thấy thánh Phêrô tuyên xưng đức tin ‘chuẩn không cần chỉnh’: “Thầy là Đấng Kitô.” Thế nhưng hành động của ngài lại sai lạc đến độ bị Chúa mắng thậm tệ: “Satan, lui lại đàng sau Thầy!” Mắng thế có khác gì bảo: “Thằng quỷ này, cút đi!” Sao Chúa nặng lời vậy? Bởi vì hành động của Phêrô chỉ lo an toàn có lợi cho bản thân mình, lối hành động ích kỷ của thế gian chứ không phải của Chúa. Còn Chúa đã sống và muốn các môn đệ sống đức tin dám hy sinh bản thân mình để cứu độ, để lo cho sự sống người khác, sự sống vĩnh cửu đời đời, đó là sự sống phục sinh qua sự hy sinh mạng sống mình.

Thế cho nên, tin Chúa không chỉ diễn tả bằng những nghi thức tôn giáo, mà phải diễn tả bằng lối sống vượt ra khỏi mình để chăm lo hạnh phúc cho tha nhân, và hy sinh quên mình để làm theo thánh ý Chúa.Amen.