TIẾT B: NGUYÊN TẮC XƯNG HÔ TÊN PHỤ NỮ CÓ CHỒNG, CHỨC VỤ, NGHỀ NGHIỆP

1. Xưng Hô Tên Người Phụ Nữ Có Chồng: Tại Hoa Kỳ cũng như các quốc gia Âu Châu, người phụ nữ đi lấy chồng, tục lệ và luật pháp quy định cô được giữ tên chính, còn tên họ phải đổi sang họ chồng. Do vậy, khi xưng hô, những người thân quen sẽ dùng tên cái hay tên chính của cô, còn những người xa lạ, sẽ gọi cô bằng tên họ của chồng. Tuy nhiên, trường hợp các minh tinh màn bạc thì khác, chồng có nổi danh bao nhiêu thì họ vẫn giữ tên hiệu hay nghệ danh của họ. Elizabeth Taylor đã thay đổi chồng cả chục lần. Ðã hai lần nam tài tử Richard Burton là chồng của bà, nhưng chẳng ai gọi là bà Elizabeth Burton, mà vẫn gọi Elizabeth Taylor.

2. Cách Xưng Hô Tên Chức Vụ, Nghề Nghiệp, Học Vị: Nói một cách tổng quát, trong giao tế thường nhật, nguyên tắc xưng hô của người Hoa Kỳ và Âu Châu đối với các chức vụ, nghề nghiệp, học vị cũng giống với kiểu xưng hô của mọi nước. Tuy nhiên, về phương diện ngoại giao, lối xưng hô của người người tây phương rất phức tạp. Muốn xưng hô với một giới chức cao cấp cho đúng nghi thức ngoại giao, người ta phải mở từ điển để tham khảo. Sau đây là một số kiểu cách xưng hô chính thức đối với các giới chức cao cấp Hoa Kỳ.

a. Với các chức vụ tôn giáo: Giới chức tôn giáo có phẩm trật thấp, chức vụ đặt trước tên chính. Giới chức phẩm trật cao từ Giám Mục trở lên, chức vụ đặt sau tên chính. Ví dụ:

-The Reverend John R. Smith: Linh mục John R. Smith.

-The Right Reverend Monsignor John R. Smith: Đức Ông John R. Smith.

-The Most Reverend John R. Smith - Archbishop of San Jose: Ðức Tổng Giám Mục John R. Smith - Giáo phận San Jose.

b. Với các giới chức đại học. Học vị đặt trước, chức vụ đặt sau tên chính. Ví dụ Dr. John R. Smith - Professor of…Tiến Sĩ John R. Smith, Giáo sư đại học….

c. Giới chức ngoại giao: Ví dụ:

-The Honorable John R. Smith - American Ambassador. Ngài John R. Smith - Đại sứ Hoa Kỳ.

-Her Exellency The Right Honorable Amelia R. Smith - British Ambassador: Ngài Amelia R. Smith - Nữ Đại sứ Anh Quốc.

d. Giới chức chính quyền: The Honorable George W. Bush- President of the United States. Ngài George W. Bush -Tổng Thống Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ.

e. Các luật sư, nha sĩ, y sĩ : Chỉ có ba nghề này là khi xưng hô, dân Hoa Kỳ còn kèm theo tên và nghề nghiệp. Ví dụ:

-John R. Smith - Attorney at-Law: Luật sư John R. Smith.

-John R. Smith, D.D.S hay Dr. John R. Smith: Nha sĩ John R. Smith.

-Dr. John R. Smith hay John R. Smith, M.D.: Bác sĩ John R. Smith.

f. Về học vị: Người có văn bằng Tiến Sĩ, gọi tắt là Dr. do chữ doctor, sẽ được người Hoa Kỳ gọi chung với tên. Ví dụ Dr. Martin Luther King. Trừ văn bằng Tiến Sĩ, theo nguyên tắc, không một học vị nào khác được cho đi kèm với tên. Nếu đang giữ một chức vụ, học vị có thể đặt trước hay sau chức vụ. Ví dụ Dr. Reverend Martin Luther King hay Reverend Dr. Martin Luther King: Mục sư Tiến Sĩ Martin Luther King.