TIỀN BẠC
Ảnh của Đặng Đức Cương
Hãy từ bỏ đồng tiền đen đang cầm
Luyện tình thương, vàng bạc ắt tới đầy sân.
(Thơ của Hafiz, gs LVVịnh phóng ngữ)