Strasbourg - Quốc hội Âu Châu đang duyệt xét lại qui chế đặc biệt của tu viện trên núi Athos tại Hy lạp.

Trong bản báo cáo mới đây, Giáo hội Chính thống Hy lạp loan báo rằng, phiên khoáng đại của Quốc Hội âu châu đã thông qua một bản báo cáo do nghị viên Pháp là ông Fode Sylla đệ trình liên quan đến tình hình những quyền cơ bản trong Liên Hiệp Âu châu năm 2002. Bản báo cáo có nhắc đến qui chế đặc biệt mà tu viện trên núi Athos, Hy lạp đã hưởng được từ bao thế kỷ qua.

Theo các nghị viên âu châu, vấn đề đang được tranh cải là: phụ nữ không được phép đi vào đảo Athos này. Các nghị viên âu châu xem lệnh cấm này là một vi phạm quyền của người phụ nữ, do đó họ yêu cầu chính phủ Hy lạp xét lại lệnh cấm này.

Bản báo cáo của ông Sylla đã gặp chống đối của các nghị viên trong chính phủ thuộc đảng xã hội của Hy lạp.

Chính phủ Hy lạp và Giáo hội Chính thống cương quyết bảo vệ qui chế của tu viện, vì sự hiện hữu từ hơn 1,000 năm nay của tu viện gắn liền với những truyền thống, giá trị, biểu tượng và niềm tin tôn giáo của xứ sở.