Lịch Phụng Vụ Công Giáo Tháng 1 Năm 2020
DLịch
ÂLịch
Áo
Tv
Lễ
01/01
07-12
Tr
Đức Maria Mẹ Thiên Chúa
Ds 6:22-27; Gl 4:4-7; Tv 67:2-3,5,6,8; Lc 2:16-21
02/01
08-12
Tr
Thánh Cả Basil và Grêgôriô Nazianzen, Gmtsht
1 Ga 2:22-28; Tv 98:1,2-3,3-4; Ga 1:19-28
03/01
09-12
Tr
Thứ Sáu trước Lễ Hiển Linh
1 Ga 2:293; Tv 98:1,3-4,5-6; Ga 1:29-34
04/01
10-12
Tr
Thánh Elizabeth Ann Seton
1 Ga 3:7-10; Tv 98:1,7-8,9; Ga 1:35-42
05/01
11-12
Tr
Lễ Hiển Linh
Is 60:1-6; Tv 72:1-2,7-8,10-11,12-13; Ep 3:2-3,5-6; Mt 2:1-12
06/01
12-12
Tr
2
Thứ Hai sau Lễ Hiển Linh
Is 60:1-6; Ep 3:2-3,5-6; Tv 72:1-2,7-8,10-11,12-13; Mt 2:1-12
07/01
13-12
Tr
Thứ Ba sau Lễ Hiển Linh
1 Ga 3:224; Tv 2:7-8,10-11; Mt 4:12-17,23-25
08/01
14-12
Tr
Thứ Tư sau Lễ Hiển Linh
1 Ga 4:7-10; Tv 72:1-2,3-4,7-8; Mc 6:34-44
09/01
15-12
Tr
Thứ Năm sau Lễ Hiển Linh
1 Ga 4:11-18; Tv 72:1-2,10,12-13; Mc 6:45-52
10/01
16-12
Tr
Thứ Sáu sau Lễ Hiển Linh
1 Ga 4:195; Tv 72:1-2,14-15,17; Lc 4:14-22
11/01
17-12
Tr
Thứ Bẩy sau Lễ Hiển Linh
1 Ga 5:5-13; Tv 147:12-13,14-15,19-20; Lc 5:12-16
12/01
18-12
Tr
Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa
Is 40:1-5,9-11; Tv 104:1-2,3-4,24-25,27-28,29-30; Tv 2:11-14; Lc 3:15-16,21-22
13/01
19-12
X
1
Thứ Hai trong tuần thứ Nhất Mùa Quanh Năm
1 Sm 1:1-8; Tv 116:12-13,14-17,18-19; Mc 1:14-20
14/01
20-12
X
Thứ Ba trong tuần thứ Nhất Mùa Quanh Năm
1 Sm 1:9-20; 1 Sm 2:1,4-5,6-7,8; Mc 1:21-28
15/01
21-12
X
Thứ Tư trong tuần thứ Nhất Mùa Quanh Năm
1 Sm 3:1-10,19-20; Tv 40:2-5,7-8,8-9,10; Mc 1:29-39
16/01
22-12
X
Thứ Năm trong tuần thứ Nhất Mùa Quanh Năm
1 Sm 4:1-11; Tv 44:10-11,14-15,25-26; Mc 1:40-45
17/01
23-12
Tr
Thánh Antôn, Ab
1 Sm 8:4-7,10-22; Tv 89:16-17,18-19; Mc 2:1-12
18/01
24-12
X
Thứ Bẩy trong tuần thứ Nhất Mùa Quanh Năm
1 Sm 9:1-4,17-19; Tv 21:2-3,4-5,6-7; Mc 2:13-17
19/01
25-12
X
2
Chúa Nhật thứ Hai Mùa Quanh Năm
Is 49:3,5-6; Tv 40:2-4,7-8,8-9,10; 1 Cr 1:1; 3 Ga 1:29-34
20/01
26-12
X
2
Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mùa Quanh Năm
1 Sm 15:16-23; Tv 50:8-9,16-17,21,23; Mc 2:18-22
21/01
27-12
Đỏ
Thánh Agnes, Đttđ
1 Sm 16:1-13; Tv 89:20,21-22,27-28; Mc 2:23-28
22/01
28-12
X
Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mùa Quanh Năm
1 Sm 17:32-33,37,40-51; Tv 144:1,2,9-10; Mc 3:1-6
23/01
29-12
X
Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mùa Quanh Năm
1 Sm 18:6-9; Tv 56:2-3,9-10,10-12,13-14; Mc 3:7-12
24/01
30-12
Tr
Thánh Phanxicô đệ Salê, Gmtsht
1 Sm 24:3-21; Tv 57:2,3-4,6,11; Mc 3:13-19
25/01
01-01-Canh Tí
Tr
Thánh Phaolô, Tông Đồ trở lại
2 Sm 1:1-4,11-12,19,23-27; Tv 80:2-3,5-7; Mc 3:20-21
26/01
02-01
X
3
Chúa Nhật thứ Ba Mùa Quanh Năm
Is 8:239; Tv 27:1,4,13-14; 1 Cr 1:10-13,17; Mt 4:12-23; Mt 4:12-17
27/01
03-01
X
3
Thứ Hai trong tuần thứ Ba Mùa Quanh Năm
2 Sm 5:1-7,10; Tv 89:20,21-22,25-26; Mc 3:22-30
28/01
04-01
Tr
Thánh Tôma Aquinas, Lmts
2 Sm 6:12-15,17-19; Tv 24:7,8,9,10; Mc 3:31-35
29/01
05-01
X
Thứ Tư trong tuần thứ Ba Mùa Quanh Năm
2 Sm 7:4-17; Tv 89:4-5,27-28,29-30; Mc 4:1-20
30/01
06-01
X
Thứ Năm trong tuần thứ Ba Mùa Quanh Năm
2 Sm 7:18-19,24-29; Tv 132:1-2,3-5,11,12,13-14; Mc 4:21-25
31/01
07-01
Tr
Thánh Gioan Bosco, Lm
2 Sm 11:1-4,5-10,13-17; Tv 51:3-4,5-6,6-7,10-11; Mc 4:26-34