Lịch Phụng Vụ Công Giáo Tháng 8 Năm 2017
DLịch
ÂLịch
Áo
Tv
Lễ
01/08
10-06
Tr
1
Thánh Anphongsô Maria Liguori, Gmtsht
Xh 33:7-11; Tv 103:6-7,8-9,10-11,12-13; Mt 13:35-43
02/08
11-06
X
Thứ Tư trong tuần thứ Mười Bẩy Mùa Quanh Năm
Xh 34:29-35; Tv 99:5,6,7,9; Mt 13:44-46
03/08
12-06
X
Thứ Năm trong tuần thứ Mười Bẩy Mùa Quanh Năm
Xh 40:16-21,34-38; Tv 84:3,4,5-6,8,11; Mt 13:47-53
04/08
13-06
Tr
Thánh Gioan Vianney, Lm
Lv 23:1,4-11,15-16,27,34-37; Tv 81:3-4,5-6,10-11; Mt 13:54-58
05/08
14-06
X
Thứ Bẩy trong tuần thứ Mười Bẩy Mùa Quanh Năm
Lv 25:1,8-17; Tv 67:2-3,5,7-8; Mt 14:1-12
06/08
15-06
Tr
Lễ Chúa Giêsu Hiển Dung
07/08
16-06
X
2
Thứ Hai trong tuần thứ Mười Tám Mùa Quanh Năm
Ds 11:4-15; Tv 81:12-13,14-15,16-17; Mt 14:13-21
08/08
17-06
Tr
2
Thánh Đa Minh, Lm
Ds 12:1-13; Tv 51:3-4,5-6,6-7,12-13; Mt 14:22-36
09/08
18-06
X
Thứ Tư trong tuần thứ Mười Tám Mùa Quanh Năm
Ds 13:1-2,25; Ds 14:1,26-29,34-35; Tv 106:6-7,13-14,21-22,23; Mt 15:21-28
10/08
19-06
Đỏ
Thánh Lôrensô, Tstđ
Ds 20:1-13; Tv 95:1-2,6-7,8-9; Mt 16:13-23
11/08
20-06
Tr
Thánh Clare, Đt
St 4:32-40; Tv 77:12-13,14-15,16,21; Mt 16:24-28
12/08
21-06
X
Thứ Bẩy trong tuần thứ Mười Tám Mùa Quanh Năm
St 6:4-13; Tv 18:2-3,3-4,47,51; Mt 17:14-20
13/08
22-06
X
Chúa Nhật thứ Mười Chín Mùa Quanh Năm
1 V 19:9,11-13; Tv 85:9-10,11-12,13-14; Rm 9:1-5; Mt 14:22-33
14/08
23-06
Đỏ
3
Thánh Maximilian Kolbe, Lmtđ
St 10:12-22; Tv 147:12-13,14-15,19-20; Mt 17:22-27
15/08
24-06
Tr
3
Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
St 31:1-832; Mt 18:1-5,10,12-14
16/08
25-06
X
Thứ Tư trong tuần thứ Mười Chín Mùa Quanh Năm
St 34:1-12; Tv 18:15-20
17/08
26-06
X
Thứ Năm trong tuần thứ Mười Chín Mùa Quanh Năm
Gs 3:7-11,13-17; Tv 114:1-2,3-4,5-6; Mt 18:21-19
18/08
27-06
X
Thứ Sáu trong tuần thứ Mười Chín Mùa Quanh Năm
Gs 24:1-13; Tv 136:1-3,16-18,21-22,24; Mt 19:3-12
19/08
28-06
X
Thứ Bẩy trong tuần thứ Mười Chín Mùa Quanh Năm
Gs 24:14-29; Tv 16:1-2,5,7-8,11; Mt 19:13-15
20/08
29-06
X
Chúa Nhật thứ Hai Mươi Mùa Quanh Năm
Is 56:1,6-7; Tv 67:2-3,5,6-8; Rm 11:13-15,29-32; Mt 15:21-28
21/08
30-06
Tr
4
Thánh Piô X, Giáo Hoàng
Tl 2:11-19; Tv 106:34-35,36-37,39-40,43,44; Mt 19:16-22
22/08
01-07-Đinh Dậu
Tr
4
Lễ Đức Maria Trinh Nữ Vương
Tl 6:11-24; Tv 85:9,11-12,13-14; Mt 19:23-30
23/08
02-07
X
Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi Mùa Quanh Năm
Tl 9:6-15; Tv 21:2-3,4-5,6-7; Mt 20:1-16
24/08
03-07
Đỏ
Thánh Barthôlômêô, Tông Đồ
Tl 11:29-39; Tv 40:5,7-8,8-9,10; Mt 22:1-14
25/08
04-07
X
Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mươi Mùa Quanh Năm
R 1:1,3-6,14-16,22; Tv 146:5-6,7,8-9,9,10; Mt 22:34-40
26/08
05-07
X
Thứ Bẩy trong tuần thứ Hai Mươi Mùa Quanh Năm
R 2:1-3,8-11; Tv 128:1-2,3,4,5; Mt 23:1-12
27/08
06-07
X
Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm
Is 22:19-23; Tv 138:1-2,2-3,6-8; Rm 11:33-36; Mt 16:13-20
28/08
07-07
Tr
1
Thánh Augustinô, Gmtsht
St 1:2-5,8-10; Tv 149:1-2,3-4,5-6,9; Mt 23:13-22
29/08
08-07
Đỏ
1
Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả bị chém đầu
St 2:1-8; Tv 139:1-3,4-6; Mt 23:23-26
30/08
09-07
X
Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm
St 2:9-13; Tv 139:7-8,9-10,11-12; Mt 23:27-32
31/08
10-07
X
Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm
St 3:7-13; Tv 90:3-4,12-13,14,17; Mt 24:42-51