LIÊN ĐOÀN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TẠI HOA KỲ
TÂN LINH MỤC 2012

Các tân Linh mục được thụ phong ngày 21 tháng 04 năm 2012
1. Lm Gioan Nguyễn Vũ Việt, Giáo Phận Saint Petersburg , Florida
2. Lm Giuse Nguyễn Thanh Trùng Dương, Giáo Phận Venice , Florida
(Được thụ phong tại West Palm Beach , Florida )

Tân Linh mục sẻ được thụ phong ngày 12 tháng 05 năm 2012
1. Phó Tế Augustinô Nguyễn Minh Tân, Giáo Phận Bridgeport, Connecticut
(Sẻ được thụ phong tại Nhà Thờ Chính Tòa Saint Agustine, Bridgport)

Các tân Linh mục sẻ được thụ phong ngày 02 tháng 06 năm 2012
* Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ:
1. Phó Tế Patriciô Maria Trần Thế Mạc, C.M.C.
2. Phó Tế Patriciô Maria Nguyễn Ngọc Quang, C.M.C.
3. Phó Tế Anphongsô Maria VũToàn Tri, C.M.C.
4. Phó Tế Tôma Maria Vũ Đình Lưu, C.M.C.
5. Phó Tế Bêđa Maria Nguyễn Tâm Năng, C.M.C.
(5 Thầy sẻ Chịu Chức Linh Mục bởi Đức Cha James V. Johnston, Giám Mục Giáo Phận Springfield - Cape Girardeau ).

Các Tân linh mục sẻ được thụ phong ngày 09 tháng 06 năm 2012
1. Phó Tế Giuse Trương Ngữ, Giáo Phận Orange , California .
2. Phó Tế Giuse Nguyễn Hùng, Tổng Giáo Phận Portland , Oregon .

Quý tân chức năm 2012 chưa có tên trong danh sách này, xin vui lòng gởi về địa chỉ ldcgvnhk@yahoo.com
để Cồng Đồng Dân Chúa Hoa Kỳ hiệp thông cầu nguyện và chúc mừng.

HÂN HOAN CHÚC MỪNG
Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Hoa Kỳ