Mừng Kim Khánh Linh mục Roland Jacques Dương Hữu Nhân OMI

Phó Cáo Thỉnh Viên đặc trách án tuyên thánh cho Cha Fx. Trương Bửu Diệp tại Roma

XEM VIDEO