ÔNG NHÀ GIẦU VÀ NGƯỜI ĂN XIN LA-DA-RÔ    Ảnh của Sen K. - Philippines 

Xin mời bạn dừng đôi phút để cùng chiêm niệm thiền:

“Con ơi, hãy nhớ lại: suốt đời con, con đã nhận phần phước của con rồi; còn La-da-rô suốt một đời chịu toàn những bất hạnh"

(Lc. 16, 25 )

Click here to go to PhotoArt Meditation Room - Phòng Ảnh Nghệ Thuật và Chiêm/Niệm/Thiền