10. Các thánh nam nữ bên ngoài nghèo khó, cái gì cũng không có, nhưng ở trong lòng thì tràn đầy thánh sủng và sự an ủi của Đức Chúa Thánh Thần.

(sách Gương Đức Chúa Giê-su)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info