16. Khi không có người trả lời chúng ta, thì Thiên Chúa đang nghe chúng ta.

(Thánh Thomas Aquino)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info