Lúc 11g sáng Chúa Nhật 22.05.2022
tại nhà Thờ St Luke Revesby
Do Linh Mục Nhạc Sĩ Paul Chu Văn Chi chủ tế

Với sự tham dự của hơn 180 ca viên từ 8 giáo đoàn tại Sydney,
cùng các giáo dân trong Giáo Đoàn

Ra mắt Tân Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2022 - 2025
LC đoàn trưởng Philiphê Vũ Minh Khang