Tờ New York Post, tờ báo đứng hàng thứ tư về số phát hành ở Hoa Kỳ, ngày 20 tháng Giêng vừa qua, có bài xã luận sau đây về việc đàn hạch cựu Tổng Thống Trump:Tổng thống Biden nói rằng ông muốn “kết thúc cuộc chiến tranh thô lỗ này”. Nói với Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đừng gửi bản văn đàn hạch cho Thượng viện sẽ là một cách để bắt đầu.

Đến chiều hôm Thứ Tư, điều rõ ràng là cả nước đã chuyển sang thời tổng thống của Biden, với mọi hy vọng và thách đố nó mang theo. Cựu Tổng Thống Donald Trump hiện đang ở Mar-a-Lago. Chắc chắn ông vẫn còn là một lực lượng chính trị, nhưng đã không còn là tập chú của cả quốc gia, mà ông cũng không nên là như thế nữa. Câu hỏi là: Đảng Dân Chủ có chịu buông tha cho kẻ thù ưa thích của mình hay không?

Tái tranh tụng một quá khứ gần đây là trái với điều Biden kêu gọi trong diễn văn tuyên thệ.

Thượng viện có nhiều việc thường xuyên phải làm: xác nhận Nội Các Biden và thông qua luật lệ để đối phó với đại dịch và cảnh rối bời kinh tế, chưa kể các dự luật khác mà tân tổng thống vốn coi là khẩn cấp.

Các òa án thường lệ có thể và sẽ xử lý các tên du côn, lưu manh và cuồng loạn từng tấn công Đồi Capitol. Nếu Thượng viện thấy thích đáng, nó có thể thông qua một số khiển trách Trump vì vai trò của ông trong việc thêm dầu vào cảnh điên loạn ấy. Nhưng một phiên xử toàn thể một cựu tổng thống có phần đáng hoài nghi về phương diện hiến pháp và gây chia rẽ một cách vô vọng. Hãy để nó yên nghỉ.

Chỉ mấy giờ sau Diễn Văn Tuyên Thệ của Biden, chúng ta đã có thể nói người dân đang nhìn về tương lai, và họ nên như thế. Các đại diện của họ ở Washington cũng nên làm như vậy.