NGỌN NẾN TƯỞNG NIỆM
Ảnh của Nguyễn Đức Cung

Ngọn nến tưởng niệm
ngày đất nước tang thuơng
30-4-1975