Như đã loan báo trước ngày thứ Sáu chỉ là ngày khai mạc, thứ Bảy mới là ngày chính với thành phần ban nhạc và ca sĩ hùng hậu hơn, ban Phó Nhòm cuả giáo xứ do các anh Lê Phước, Phạm Thái Hùng đã ghi ảnh cà hai buổi văn nghệ, vậy chúng tôi xin được gửi tới quí vi như sau.

Xem hình ảnh Văn Nghệ do các anh Lê Phước và Phạm Thái Hùng