THUỐC LÀO KHÓI SAY
Ảnh của Tấn Đạt
Giàu thì cơm cháo bổ lao
Nghèo thì đánh điếu thuốc lào cầm hơi.
(Ca dao)