CHIỀU VỀ
Ảnh của Tấn Đạt
Chiều tà đâu phải ngày đã hết
Phiá trước chân trời ánh bình minh.
(nđc)