VIENNA: Trong năm 2016 Caritas Áo đã bỏ ra ngân khoản 900 triệu Euros cho các sinh hoạt bác ái đủ loại kể cả việc tiếp đón và trợ giúp người di cư.

Trong số đó có 190 triệu được dành cho việc trợ giúp người tàn tật, và các sinh hoạt đồng hành với các bệnh nhân cuối đời; 193 triệu dành cho các nhà trẻ, người di cư và việc hội nhập với 142 dự án xã hội, 247 vườn trẻ và 36 trung tâm cố vấn cho người di cư.

ĐC Michael Lindao chủ tịch Caritas Áo nói: “Tôi xác tín rằng chúng ta có thể có được nhiều hơn nữa. Lòng can đảm mạnh hơn sự sợ hãi, tình yêu lớn hơn thù hận. Người dân Áo sẵn sàng sống tình liên đới. Bác ái và liên đới hiệp nhất chúng tôi và tạo thành cộng đoàn”.

Trong số hàng trăm sinh hoạt phải kể tới 703 chương trình trợ cấp xã hội do nhánh Young Caritas đảm trách liên quan tới gần 87.000 trẻ em và người trẻ, với 2.000 người trẻ thiện nguyện viên dấn thân. Cũng có 73,5 triệu Euro dành cho việc cố vấn xã hội, người tỵ nạn và vô gia cư, 10 nhà cho các bà mẹ trẻ có con thơ với 155 chỗ ở, các nhà hội nhập xã hội và 19 cơ cấu và trạm xá khám bênh, trợ giúp thuốc men và phục vụ sức khoẻ. Sau cùng có 35 triệu Euros được dùng cho các dự án nước ngoài.

Caritas Áo hoạt động nhờ có 40.000 thiên nguyện viên phục vụ trong nhiều lãnh vực khác nhau và hơn 15.600 nhân viên làm việc toàn thời. (REI 11-7-2017)