Cộng Đoàn Giáo Xứ Thánh Linh
Tĩnh Tâm Mùa Chay
Chủ đề: Lời Từ Trên Cao
Lm. Joseph Nguyễn Thiết Thắng thuyết giảng
ngày 9, 10, 11 tháng 3 năm 2017
phần 3 và kết thúc ngày 2