Cộng Đoàn Giáo Xứ Thánh Linh

Tĩnh Tâm Mùa Chay

Chủ đề: Lời Từ Trên Cao

Lm. Joseph Nguyễn Thiết Thắng thuyết giảng

ngày 9, 10, 11 tháng 3 năm 2017