GP ORANGE - Theo thông báo mới nhất ngày 21/2/2017 của Cha Trần Văn Kiểm, Giám đốc Trung tâm CGVN Giáo phận Orange cho biết như sau:

Ngày 14/2/2017 Đức Cha Kevin W. Vann, Giám Mục GP Orange đã liên lạc với Cha Phêrô Trần Thế Tuyên trong đó Ngài quyết định rằng trong lúc này không thích hợp và không cho phép Cha Phêrô Trần Thế Tuyên thi hành mục vụ trong Địa Phận Orange.

Ngày 20/2/2017, Cha Phêrô Trần Thế Tuyên cũng thông báo là Ngài đã đóng cửa Văn Phòng Cáo Thỉnh Viên tại Địa Phận Orange và hoàn toàn vâng phục những phán quyết của Đức Giám Mục Giáo Phận Orange.