Lm. Phêrô Dương Thanh Liêm nhậm chức Chính xứ Giáo xứ Thánh Tâm Cabramatta TGP Sydney

Sáng Chúa Nhật 18/12/2016 Đức Tổng Giám Mục Anthony Fisher Tổng Giám Mục Giáo Phận Sydney đã đến nhà thờ Thánh Tâm Cabramatta Chủ tế Thánh lễ và chính thức bổ nhiệm Cha Phêrô Dương Thanh Liêm Chính xứ Giáo xứ Cabramatta thuộc Tổng Giáo Phận Sydney.

Xem Hình

Sơ lược tiểu sử Cha Phêrô Dương Thanh Liêm

Sinh vào ngày 6 tháng 6 năm 1976 tại Vĩnh Long Việt Nam.

Đến Úc và định cư tại Sydney cùng với gia đình vào tháng 5 năm 1992.

Năm 2000 Cha được ĐHY Edward Clancy nhận vào Đại Chủng Viện Chúa Chiên Lành - Homebush.

Đức Cha Julian Porteous (nay là TGM Giáo Phận Hobart tiểu bang Tasmania) phong chức Phó Tế vào ngày 24 tháng 9 năm Sau đó Cha đã đươc ĐHY George Pell bổ nhiệm về làm việc tại nhà Thờ Chánh Tòa Sydney.

Ngày 19 tháng 8 năm 2006 ĐHY George Pell đã phong chức Linh Mục cho Cha và bổ nhiệm Cha làm Cha Phó nhà thờ Chánh Tòa Sydney.

Tốt nghiệp Cử Nhân và Cao Học tại Đại Học Viện Công Giáo Sydney.

Tháng 1 năm 2009, ĐHY George Pell bổ nhiệm Cha làm Phó Giáo Xứ Thánh Tâm Cabramatta cũng như trong ban Tuyên Úy đặc trách Thanh Niên Công Giáo, Sinh Viên Việt Nam. Và đầu tháng 2 năm 2014 ĐHY đã bổ nhiệm Cha Dương Thanh Liêm là Tuyên Úy Trưởng CĐCGVN TGP Sydney.

Đến ngày 15 tháng 01 năm 2016 Đức Tổng Giám Mục Anthony Fisher đã bổ nhiệm Cha làm Quản nhiệm Giáo xứ Thánh Tâm Cabrmatta.

Ngày 18 tháng 12 Đức Tổng Giám Mục Anthony Fisher Chủ tế dâng Thánh Lễ bỗ nhiệm Chính xứ Thánh Tâm Cabramatta - Sydney

Ngoài ra Cha Dương Thanh Liêm được Đức Tổng Giám Mục bổ nhiệm các trách nhiệm quan trọng khác trong TGP như:

Thành Viên Hội Đồng Tư Vấn TGP,

Thành viên ban Trustee of the Archdiocese of Sydney

Thành Viên/ Thư Ký Hội Đồng Linh Mục TGP; Council of Priests.

Thành Viên Ủy Ban giám định quỹ bác ái TGP; Charitable Work Funds Appeal Tribunal.

Thành Viên Ủy Ban Quỹ Tương Trợ Linh Mục TGP; Member of the Clergy Fund Committee.

Trong sứ vụ Chánh Xứ Cabramatta, Cha Dương Thanh Liêm tiếp tục chọn cho mình một châm ngôn sống đó là "Yêu Thương và Hiệp Nhất.

Giáo Xứ Thánh Tâm Cabramatta.