Thánh Lễ Mimh Niên mồng 4 Tết hái Lộc Xuân tại giáo xứ Ottoway, Adelaide, Nam Úc
XEM VIDEO