THÂN CÒ MỘT BÓNG
Ảnh của Đỗ Vinh
Từ thuở còn nằm nôi
Trong lời ru đã có cánh cò đến đậu
Con cò đôn hậu
Bay đi từ núi biếc đồng xanh.
(Trích thơ của Lê Phú Hải)