Người dân yêu nước tưởng niệm 60 ngàn dân quân đã hy sinh giữ nước chống quân trung cộng xâm lăng 1979.

Đất nước tôi bốn ngàn năm văn hiến
Trải bao nhiêu chinh chiến chống ngoại xâm
Chưa bao giờ bất khuất hoặc lặng câm
Trước sức mạnh tiếng gầm giặc phương bắc

Dẫu sức mạnh, dẫu hung thần gieo rắc
Cõng rắn về như Ích Tắc khi xưa
Gương kim cỗ bài học sao chẳng chừa
Vẫn hám danh mắc lừa giặc cướp nước

Ngày hôm nay đúng ba lăm năm trước
Giặc tràn vào xâm lược giết dân ta
Sáu mươi ngàn bảo vệ đất ông cha
Đã hiên ngang ngăn đà quân giặc tiến

Sáu mươi ngàn đã hy sinh vinh hiển
Tấm lòng trinh dâng hiến bản thân mình
Ngày kỷ niệm người yêu nước tôn vinh
Nào ngờ đâu lũ hồ tinh quấy phá

Mới lần trước chúng loa phường cưa đá
Ngày hôm nay xỏ lá mở nhạc tàu
Trước mặt Vua Thái Tổ nhảy cùng nhau
Dày xéo lên nỗi đau người nằm xuống

Rước giặc vào chúng vui chơi ăn uống
Sáu mươi ngàn ngã xuống ngày hôm nay
Nam phụ lão ấu già trẻ gái trai
Giặc phương bắc thẳng tay tàn sát hết

Công an cán bộ ra nhảy trước tượng đài Vua Lý Thái Tổ không cho dân tưởng niệm

Ngày đau buồn đảng nhảy múa ăn tết
Sáu vạn vong linh chết cũng chẳng yên
Mộ bia tượng đài chúng phá đảo điên
Ôi! bốn ngàn năm liền chưa hề có!

Tổ tiên cha ông sao đành chối bỏ!!!
Hỡi những người cộng đỏ đất phương nam???

Thanh Sơn 17.02. 2014