NỤ CƯỜI DUYÊN
Ảnh của Dominic Đức Nguyễn
Có những nụ cười dẫu không tên
Nhưng khi nhìn thấy rất khó quên
Ngỡ lòng mở hội qua ánh mắt
Vạn vật xung quanh tươi hẳn lên.
(Trích thơ của Trọng Văn)