CON THUYỀN MONG MANH
Ảnh của Nguyễn Hùng
Để thỏa niềm vui,
Người đã làm cho đời tôi nên vô tận.
Con thuyền mỏng manh này đã bao lần Người làm rỗng cạn,
rồi lại đổ đầy với sức sống tươi mới.
Thou hast made me endless, such is thy pleasure.
This frail vessel thou emptiest again and again,
and fillest it ever with fresh life.
(R.Tagore-Pleiksor chuyển dịch)