Ngày thứ 6 Tuần Thánh, Phụng vụ được chia làn 2 phần:
- Buổi sáng, phần thứ I từ: 10 giờ 00 đến 11 giờ 30 sáng
- Buổi chiều, phần thứ II từ: 03 giờ 00 đến 05 giờ 00 chiều

XEM HÌNH

Gồm có các nghi thức
- Suy gẫm 12 Chặng Đàng Thánh Giá
- Tháo đinh và táng xác Chúa
- Suy tôn Thánh Giá Chuá
- Phụng vụ Thánh Thể
- Hôn kính Thánh Giá Chúa
- Hôn Chân Chúa
Sau khi chấm dứt các nghi thức Phụng Vụ, giáo dân xếp lên hôn kính Thánh Giá và sang Mồ Quàn hôn chân Chúa. Trong lúc giáo dân lên hôn chân Chúa thì quí vị Cao Niên ngắm đứng - Hội Các Bà Mẹ thì ngắm Dâng Hạt và than hang đá.
Trung tâm Cộng Đồng mở của cho đến 10 giờ khuya để các tín hữu đến viếng Chúa,

Sáng thứ Bảy Tuần Thánh, Trung Tâm Đức Mẹ Thuyền Nhân mở cửa sớm thừ lúc 07 giờ 00 sáng để giáo dân tiếp tục đến Mồ Quàn viếng xác Chúa cho đến 5 giờ 00 chiều