70. TẤU NHẠC MỜI RƯỢU

Trương Từ người nước Tống thích cùng với các ẩn sĩ tương giao.

Một hôm, mời bạn bè đến uống rượu. Sau khi uống được vài ly, họ Trương ra lệnh cho người hầu:

- “Làm “ngân ti cung”, phải phối hợp cho tốt và có mùi vị thật của nó”.

Các ẩn sĩ chụm đầu ghé tai nói:

- “Nhất định sẽ dọn ra thịt cá”.

Đợi rất lâu, chỉ thấy người hầu đem ra cái đàn, mời người đánh đàn chơi bài “ly tao”.

(Cổ kim tiếu sử)

Suy tư 70:

Ẩn sĩ không chỉ là những bậc tu hành trong núi trong rừng, nhưng vẫn còn có một loại ẩn sĩ khác đó là những người thức thời hoặc tức đời hoặc hận đời đen bạc mà không thèm ra làm quan chấp chánh, nhưng dù là loại ẩn sĩ nào chăng nữa thì họ cũng đều là những kẻ đã phủi bụi hồng trần mà vui thú điền viên hay tu ở trong núi trong rừng...

Ngày xưa người ta coi những vị ẩn sĩ là khắc khổ nên tiếp đãi đúng với sự khổ hạnh của họ, nhưng các vị ẩn sĩ thì lại mơ tưởng đến thịt cá nên...vỡ mộng thịt cá.

Ngày nay giáo dân vẫn coi những vị ẩn sĩ là người khổ hạnh nên luôn kính trọng các ngài, vì thương sự khổ hạnh ấy nên tiếp đãi các ngài thật không thiếu thức ăn gì trên bàn ăn, và thế là hại các ngài...

Có lẽ các ẩn sĩ ngày nay nên hát bài “ly tao” trước khi vào bàn ăn để có thể “ly” rồi lại “tao” cách có ý nghĩa hơn...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


--------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info