Thiên Chúa là Ánh Sáng ( 1 Ga 1, 5 ). Chúa Kitô, Chúa chúng ta là Ánh Sáng bởi Ánh Sáng , là Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải tạo thành.. Người đã nhập thể trong lòng trinh nữ Maria và đã làm người. Người được Thiên Chúa sai đền trần gian để cứu độ trần gian. Người là Đấng Cứu Độ duy nhất đến từ Thiên Chúa, và mạc khải cho chúng ta biết Tình Yêu của Thiên Chúa.

Người là Ánh Sáng trần gian ( Ga 8, 12 ), là Ánh Sáng chiếu soi trong bóng tối ( Ga 1, 5). Người là Ánh Sáng soi đường cho dân ngoại ( Lc 2, 32 ). Nhờ Người mà chúng ta được biết Thiên Chúa và được sống đời đời ( Ga 17, 3 ).

Giáo Hội vẫn coi các mầu nhiệm của Chúa và Đức Mẹ được nhắc tới trong tràng hạt mân côi là bản tóm lược sách Tin Mừng, tóm lược các mầu nhiệm cứu độ có liên quan tới Chúa Giêsu. Năm sự vui nói đến mầu nhiệm nhập thể và cuộc đời niên thiếu của Chúa Giêsu. Năm sự thương nói về cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa. Năm sự mừng nói về sự Phục Sinh vinh hiển của Chúa và vinh quang của Đức Mẹ.

Nhưng chưa có bản tóm lược về cuộc đời công khai của Chúa Giêsu. Cuộc đời công khai ấy rất quan trọng, để chúng ta có thể hiểu một cách trọn vẹn và sâu xa chân tính và sứ vụ của Chúa Giêsu. Người là ai? Người đến thế gian để làm gì? Người mang gì đến cho trần gian? Điều quan trọng nhất mà người mang đến cho nhân loại, chính là ánh sáng ban sự sống. Người đến cho nhân loại được sống và sống dồi dào ( Ga 10, 10).

Năm mầu nhiệm đời sống công khai của Chúa được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị công bố trong tông thư về tràng hạt mân côi được gọi là các mầu nhiệm ánh sáng , vì tất cả đều nhấn mạnh đến Chúa là Ánh Sáng Mạc khải . Các sự kiện được nhắc đến trong các mầu nhiệm đều là những biến cố mạc khải: Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giođan, Phép lạ tiệc cưới Cana, Chúa Giêsu rao giảng Tin Mừng Nước Trời, Chúa Giêsu biến hình trên núi Tabor, Chúa Giêsu lập phép Thánh Thể . Các biến cố ấy mạc khải chương trình và tình yêu của Chúa Cha, việc hoàn tất chương trình cứu độ nơi con người và sứ vụ của Chúa Giêsu.a

Chúng ta hãy chiêm ngắm các mầu nhiệm ấy với lòng ngưỡng mộ và yêu mến Chúa Giêsu, với ước muốn thực thi lời của Người, ước muốn được biết Chúa Cha nhờ mạc khải của Chúa Giêsu, ước muốn được cứu độ và được sống viên mãn.

KINH THÁNH VÀ TRÀNG HẠT MÂN CÔINăm mầu nhiệm ánh sáng :Thứ nhất : Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giođan

“Đúng theo lời đó, ông Gio-an Tẩy Giả đã xuất hiện trong hoang địa, rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội ”.( Mc 1:4)

“Mọi người từ khắp miền Giu-đê và thành Giê-ru-sa-lem kéo đến với ông. Họ thú tội, và ông làm phép rửa cho họ trong sông Gio-đan .”( Mc 1:5)

“Ông Gio-an mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, ăn châu chấu và mật ong rừng .”( Mc 1:6)

“Ông rao giảng rằng: "Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người .”( Mc 1:7)

“Tôi thì tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần ."( Mc 1:8)

“Hồi ấy, Đức Giê-su từ Na-da-rét miền Ga-li-lê đến, và được ông Gio-an làm phép rửa dưới sông Gio-đan .”( Mc 1:9)

“Vừa lên khỏi nước, Người liền thấy các tầng trời xé ra, và thấy Thần Khí như chim bồ câu ngự xuống trên mình .”( Mc 1:10)

“Lại có tiếng từ trời phán rằng: "Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con ."( Mc 1:11)

“Ông Gio-an còn làm chứng: "Tôi đã thấy Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người .”( Ga 1:32)

“Tôi đã không biết Người. Nhưng chính Đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: "Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần ."( Ga 1:33)Thứ hai : Chúa Giêsu đổi nước thành rượu tại tiệc cưới Cana

“Ngày thứ ba, có tiệc cưới tại Ca-na miền Ga-li-lê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giêsu .”( Ga 2:1)

“Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giê-su nói với Người: "Họ hết rượu rồi ."( Ga 2:3)

“Đức Giê-su đáp: "Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến ."( Ga 2:4)

“Thân mẫu Người nói với gia nhân: "Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo ."( Ga 2:5)

“Ở đó có đặt sáu chum đá dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục người Do-thái, mỗi chum chứa được khoảng tám mươi hoặc một trăm hai mươi lít nước .”( Ga 2:6)

“Đức Giê-su bảo họ: "Các anh đổ đầy nước vào chum đi!" Và họ đổ đầy tới miệng .”( Ga 2:7)

“Rồi Người nói với họ: "Bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc." Họ liền đem cho ông .”( Ga 2:8)

“Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hoá thành rượu (mà không biết rượu từ đâu ra, còn gia nhân đã múc nước thì biết), ông mới gọi tân lang lại ”( Ga 2:9)

“và nói: "Ai ai cũng thết rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu xoàng hơn. Còn anh, anh lại giữ rượu ngon mãi cho đến bây giờ ."( Ga 2:10)

“Đức Giê-su đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Ca-na miền Ga-li-lê và bày tỏ vinh quang của Người. Các môn đệ đã tin vào Người .”( Ga 2:11)

Thứ ba : Đức chúa Giêsu rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa

“Sau khi ông Gio-an bị nộp, Đức Giê-su đến miền Ga-li-lê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa .”( Mc 1:14)

“Người nói: "Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng ."( Mc 1:15)

“Thế rồi Đức Giê-su đi khắp miền Ga-li-lê, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân .”( Mt 4:23)

“Danh tiếng Người đồn ra khắp xứ Xy-ri. Thiên hạ đem đến cho Người mọi kẻ ốm đau, mắc đủ thứ bệnh hoạn tật nguyền: những kẻ bị quỷ ám, kinh phong, bại liệt; và Người đã chữa họ .”( Mt 4:24)

“Được quyền năng Thần Khí thúc đẩy, Đức Giê-su trở về miền Ga-li-lê, và tiếng tăm Người đồn ra khắp vùng lân cận .”( Lc 4:14)

“Người giảng dạy trong các hội đường, và được mọi người tôn vinh .”( Lc 4:15)

“Rồi Đức Giê-su đến Na-da-rét, là nơi Người sinh trưởng. Người vào hội đường như Người vẫn quen làm trong ngày sa-bát, và đứng lên đọc Sách Thánh .”( Lc 4:16)

“Họ trao cho Người cuốn sách ngôn sứ I-sai-a. Người mở ra, gặp đoạn chép rằng :”( Lc 4:17)

“Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa .”( Lc 4:18-19)

"Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe." (Lc 4:21-21)Thứ bốn : Chúa Giêsu hiển dung trở nên sáng láng trên núi

“Khoảng tám ngày sau khi nói những lời ấy, Đức Giê-su lên núi cầu nguyện đem theo các ông Phê-rô, Gio-an và Gia-cô-bê .”( Lc 9:28)

“Đang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói loà .”( Lc 9:29)

“Và kìa, có hai nhân vật đàm đạo với Người, đó là ông Mô-sê và ông Ê-li-a .”( Lc 9:30)

“Hai vị hiện ra, rạng ngời vinh hiển, và nói về cuộc xuất hành Người sắp hoàn thành tại Giê-ru-sa-lem .”( Lc 9:31)

“Còn ông Phê-rô và đồng bạn thì ngủ mê mệt, nhưng khi tỉnh hẳn, các ông nhìn thấy vinh quang của Đức Giê-su, và hai nhân vật đứng bên Người .”( Lc 9:32)

“Đang lúc hai vị này từ biệt Đức Giê-su, ông Phê-rô thưa với Người rằng: "Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a." Ông không biết mình đang nói gì .”( Lc 9:33)

“Ông còn đang nói, thì bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Khi thấy mình vào trong đám mây, các ông hoảng sợ .”( Lc 9:34)

“Và từ đám mây có tiếng phán rằng: "Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người !"( Lc 9:35)

“Tiếng phán vừa dứt, thì chỉ còn thấy một mình Đức Giê-su. Còn các môn đệ thì nín thinh, và trong những ngày ấy, các ông không kể lại cho ai biết gì cả về những điều mình đã thấy .”( Lc 9:36)

“Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người, là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật .”( Ga 1:14)

Thứ năm : Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể

“Đã đến ngày lễ Bánh Không Men, ngày phải sát tế chiên Vượt Qua .”( Lc 22:7)

“Đức Giê-su sai ông Phê-rô với ông Gio-an đi và dặn: "Các anh hãy đi dọn cho chúng ta ăn lễ Vượt Qua ."( Lc 22:8)

“Các ông ra đi, thấy mọi sự y như Người đã nói, và các ông dọn tiệc Vượt Qua .”( Lc 22:13)

“Khi giờ đã đến, Đức Giê-su vào bàn, và các Tông Đồ cùng vào với Người .”( Lc 22:14)

“Người nói với các ông: "Thầy những khát khao mong mỏi ăn lễ Vượt Qua này với anh em trước khi chịu khổ hình .”( Lc 22:15)

“Bởi vì, Thầy nói cho anh em hay, Thầy sẽ không bao giờ ăn lễ Vượt Qua này nữa, cho đến khi lễ này được nên trọn vẹn trong Nước Thiên Chúa ."( Lc 22:16)

“Rồi Người nhận lấy chén, dâng lời tạ ơn và nói: "Anh em hãy cầm lấy mà chia nhau .”( Lc 22:17)

“Bởi vì, Thầy bảo cho anh em biết, từ nay, Thầy không còn uống sản phẩm của cây nho nữa, cho đến khi Triều Đại Thiên Chúa đến ."( Lc 22:18)

“Rồi Người cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho các ông và nói: "Đây là mình Thầy, hiến tế vì anh em. Anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy ."( Lc 22:19)

“Và tới tuần rượu cuối bữa ăn, Người cũng làm như vậy và nói: "Chén này là giao ước mới, lập bằng máu Thầy, máu đổ ra vì anh em .”( Lc 22:20)