□ LM Michael Nguyễn Quang, SVD
Tin Mừng Xôn Xao Lòng Người!


— Nhận được Tin Mừng rao truyền từ sứ thần Gabriel, Mẹ không chỉ ở trong nhà giữ riêng cho mình Tin Mừng. Nhưng Mẹ vội vã lên đường. Mẹ đi ra để rao truyền một Đức Giêsu (Luke 1:39).
— Tin Mừng Mẹ mang từ Nazareth tới Judea xôn xao òa vỡ tâm hồn cả hai mẹ con bà Elizabeth. Xôn xao òa vỡ đến nỗi hài nhi trong cung lòng bà Elizabeth nhảy vui rộn ràng khi nghe được lời chào của Mẹ Maria. Và chính bản thân của Elizabeth cũng được đầy tràn Chúa Thánh Linh. Bà cất tiếng ngợi khen người đã mang Tin Mừng tới nhà của bà (Luke 1:40-45).
— Chính Mẹ cũng được linh ứng bởi nét xôn xao lòng người của Tin Mừng đang ngự trong cung lòng. Sau Elizabeth, Mẹ đầy tràn Thần Khí. Mẹ cất tiếng ngợi ca Thiên Chúa, “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa.”
— Tất cả cả ba người, thai nhi John the Baptist, chị họ Elizabeth, và Maria đều trở nên òa vỡ xôn xao bởi chính Tin Mừng vừa viếng thăm nhà bà Elizabeth. Cả ba đều trở nên hoa trái đầu mùa của Tin Mừng nhập thể trong cung lòng Trinh nữ Maria.
— Mẹ Maria trở thành một mẫu hình truyền giáo cho người Kitô hữu. Như Mẹ Maria, người tín hữu được mời gọi bước ra khỏi bốn bức tường an toàn của cá nhân và của giáo xứ. Mọi người tín hữu đều phải vội vã lên đường để giới thiệu Tin Mừng đã nhận được tới mọi người gặp gỡ trên con đường lữ hành!
— Mẹ không dừng lại những bước chân vội vã lên đường cho niềm vui Tin Mừng, nhưng tiếp tục đi ra đi theo vết chân Con.
Mẹ xuất hiện tại tiệc cưới Cana.
Mẹ đi lên đồi Calvary với Con.
Mẹ cùng với những người môn đệ nhận Chúa Thánh Linh vào ngày Lễ Ngũ Tuần.
Mẹ sau cùng đi theo Con lên cõi thiên đàng cả xác và hồn.□
15/8/2022